ZMIANY OD STYCZNIA 2017 – UMOWY ZLECENIE


07.11.2016

Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców oraz osób samozatrudnionych. Wyniesie ona 13 zł – wynika z obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.

Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia. Jeżeli jednak strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, wówczas zleceniobiorca powinien przedłożyć w formie pisemnej, lub elektronicznej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia. Informacja taka będzie przedstawiana w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, tak aby mogła stać się podstawą obliczenia wynagrodzenia.

Przedsiębiorca, na rzecz którego są wykonywane zlecenia będzie miał obowiązek przechowywać dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia (czyli np. umowę w której to określono) oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług – przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Jednakże nie we wszystkich zawodach będzie obowiązywać godzinowa płaca minimalna. Ustawodawca wyłączył z tego zakresu umowy:

  • w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a przysługujące mu wynagrodzenie jest ustalane wyłącznie według zasad obowiązujących w systemie prowizyjnym – chodzi tu o agentów ubezpieczeniowych, przedstawicieli handlowych,
  • cywilnoprawne zawierane w zakresie usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy,
  • cywilnoprawne dotyczące sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej,
  • cywilnoprawne dotyczące usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba.

 

Listę obecności będzie można pobrać z naszej strony internetowej z zakładki DRUKI.

Partnerzy

Już dzisiaj przyjdź do biura i podpisz z nami umowę.
Skorzystaj z naszych promocji i sprawdź ile możesz zyskać.