Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym


08.01.2017

Początek roku 2017 to kolejne zmiany w podatkach. Poniżej prezentujemy te naistotniejsze.

Wprowadzono obniżoną stawkę podatku CIT w wysokości 15% dla niektórych podatników

Zmianie ulega stawka podatku CIT dla firm będących:

  • małymi podatnikami – to jest dla firm u których wartość przychodów wraz z kwotą podatku VAT nie przekroczyła w ubiegłym roku 1,2 mln eur – jest to równowartość 5.157.000 zł
  • firm rozpoczynających działalność.                                                                                                                                                                                                          

Z 15 % stawki podatku nie będą mogły skorzystać firmy, które rozpoczęły działalność:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

15% stawki CIT nie stosuje się do podatkowych grup kapitałowych.

 

Zmiany w płatnościach gotówkowych

Wprowadzono restrykcje w przypadku dokonywania płatności gotówką za transakcje których wartość przekracza 15.000,00 zł. Oznacza to, że jeśli faktura została wystawiona na kwotę powyżej 15.000,00 zł powinna być regulowana przelewem, nawet jeśli firma będzie dokonywać płatności częściowych. W przypadku dokonania płatności za taką fakturę w formie gotówki, niestety wydatek w tej części nie będzie kosztem uzyskania przychodu. Dotyczy to także sytuacji, gdy firmy zawarły umowę na dostawę lub świadczenie usług o wartości powyżej 15.000,00 zł, natomiast do jednej umowy wystawiono kilka faktur na wartość poniżej 15.000,00 zł. Dokonanie płatności w formie gotówki także będzie wyłączało możliwość zaliczenia wydatku w koszty.

 

Wprowadzono stawkę godzinową dla umów zlecenie

Wprowadzono stawkę godzinową dla umów zlecenie, która nie może być niższa niż 13 zł brutto. Oznacza to konieczność wprowadzenia list obecności dla zleceniobiorców.

Jeżeli wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie za każdą godzinę wykonania zlecenia, w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, to zleceniobiorcy będzie przysługiwać wynagrodzenie obliczone z uwzględnieniem tej minimalnej stawki.

Ustawa wprowadziła dodatkowo regulacje, na mocy których wynagrodzenie dla zleceniobiorcy będzie dokonywane w formie pieniężnej oraz w regularnych odstępach, tj. w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc co najmniej raz w miesiącu. W obecnym stanie prawnym umowy zlecenia zawierane są na kilka miesięcy a wypłata wynagrodzenia zazwyczaj następuje po ich wykonaniu. W powyższym przypadku, w nowym stanie prawnym zleceniodawca będzie musiał wypłacić zleceniobiorcy wynagrodzenie co miesiąc i to w formie wyłącznie pieniężnej. Nadto, zgodnie z nowymi przepisami zleceniobiorca nie będzie mógł zrzec się prawa do tego wynagrodzenia ani przenieść go na inną osobę.

Partnerzy

Już dzisiaj przyjdź do biura i podpisz z nami umowę.
Skorzystaj z naszych promocji i sprawdź ile możesz zyskać.