Najważniejsze zmiany w podatku VAT


08.01.2017

Jednolity plik kontrolny

Od 2017 roku w terminie do 25- go każdego miesiąca będą wysyłane rejestry VAT do Ministerstwa Finansów w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obowiązek przesyłania takich plików w 2017 roku dotyczy małych, średnich i dużych podmiotów. Dla mikroprzedsiębiorstw obowiązek przesyłania JPK powstanie w 2018 roku. Termin 25-ty każdego miesiąca dotyczy wszystkich przedsiębiorców, nawet jeśli z podatku VAT rozliczają się kwartalnie. Firmy, których dotyczy powyższy obowiązek od stycznia 2017 roku są informowane przez biuro indywidualnie.

Likwidacja kwartalnych deklaracji VAT

W 2017 roku firmy rozpoczynające działalność, które mają zamiar zarejestrować się do podatku VAT jako podatnicy czynni, będą musieli wybrać miesięcznie rozliczenia VAT. Wybór kwartalnych rozliczeń będzie możliwy dopiero po upływie 12 miesięcy od daty rejestracji do podatku VAT.

Z kwartalnych rozliczeń VAT nie będą mogły korzystać duże przedsiębiorstwa. Te firmy, które rozliczały VAT na deklaracjach VAT-7D (płaciły zaliczki na VAT w trakcie kwartału) od stycznia muszą przejść na miesięczny system rozliczeń.

W terminach miesięcznych od stycznia 2017 roku będą składane deklaracje VAT 27 (podatnicy dokonujący sprzedaży na zasadzie odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym) oraz deklaracje VAT-UE (dokonujący wewnątrzwspólnotowych transakcji). Ponadto wprowadzono obowiązek wysyłania deklaracji VAT drogą elektroniczną. Z przywileju składania deklaracji VAT w formie papierowej mogą skorzystać do końca 2017 roku tylko podatnicy niezarejestrowani do transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE), nie dokonujący transakcji w obrocie krajowym na zasadzie odwrotnego obciążenia bądź zobowiązani do składania deklaracji w podatku dochodowym drogą elektroniczną Od 01 stycznia 2018 oni także zobowiązani będą składać deklaracje na podatek VAT w formie elektronicznej.

Sankcja podatkowa za nierzetelne rozliczenia VAT

W przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu podatku oraz niewpłacenia należnego zobowiązania w sytuacji niezłożenia deklaracji – będzie groziła sankcja podatkowa w wysokości:

  • 30 proc. kwoty zaniżenia lub zawyżenia,
  • 20 proc. w przypadku złożenia korekty deklaracji po kontroli podatkowej lub w trakcie postępowania kontrolnego.
  • 100 proc. w stosunku do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym odliczających podatek z tzw. pustych faktur.Organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku wykazania w deklaracji:
  • zaniżonej kwoty zobowiązania podatkowego,
  • zawyżonej kwoty zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego,
  • zawyżonej kwoty różnicy do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe (kwota do przeniesienia),
  • kwoty zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego lub kwoty podatku do przeniesienia zamiast kwoty zobowiązania podatkowego,
  • a także w przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej i niewpłacenia kwoty zobowiązania podatkowego.
  • Przepisy sankcyjne natomiast nie będą miały zastosowania (za wyjątkiem odliczenia z tzw. pustych faktur), gdy:
  • podatnik złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji i wpłaci różnicę podatku do urzędu skarbowego wraz z należnymi odsetkami przed wszczęciem kontroli.

Wprowadzono mechanizm odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych

Mechanizm odwrotnego obciążenia dotyczyć będzie świadczenia niektórych usług budowlanych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie do limitu sprzedaży 150.000 zł)

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Przepis o odwrotnym obciążeniu w przypadku usług budowlanych stosowany ma być, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. lh ustawy o VAT). Zmiana dotyczyć ma usług budowlanych objętych załącznikiem nr 14 ustawy o VAT:

Poz. Symbol PKWiU Nazwa usługi (grupy usług)
1 bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 1579 i 1948)
2 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
3 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
4 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
5 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
6 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
7 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
8 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
9 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
10 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
11 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
12 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
13 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
14 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
15 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
16 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
17 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
18 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
19 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
20 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
21 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
22 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
23 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
24 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
25 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
26 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
27 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
28 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
29 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
30 43.31.10.0 Roboty tynkarskie
31 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
32 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
33 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
34 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
35 43.34.10.0 Roboty malarskie
36 43.34.20.0 Roboty szklarskie
37 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
38 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
39 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
40 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
41 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
42 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
44 43.99.40.0 Roboty betoniarskie
45 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
46 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
47 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
48 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Obsługa indywidualnych przedsiębiorstw Sosnowiec

Obsługa rachunkowa firmy Sosnowiec

Prowadzenie ewidencji ryczałt Sosnowiec

Prowadzenie ewidencji przychodów Sosnowiec

Udzielanie konsultacji podatkowych Sosnowiec

 

Partnerzy

Już dzisiaj przyjdź do biura i podpisz z nami umowę.
Skorzystaj z naszych promocji i sprawdź ile możesz zyskać.